Kotva
Gymnázium Moravská Třebová
Mapa webu
A
A
A

Život v přírodě


Charakteristika
Cílem klíčové aktivity je motivovat žáky ke kladnému vztahu k přírodě, upozornit je na to, že i příroda se potýká s řadou problémů, ke kterým by člověk neměl být lhostejný. Naučit žáky ve větší míře používat teoretické znalosti v praxi a prohloubit jejich znalosti v určitých dílčích kapitolách biologie. V jednotlivých vícehodinových interaktivních projektech se zaměříme na praktickou výuku zoologie např. v ekosystému lesa, vytvoříme vlastní výukové prezentace, pracovní listy a metodický materiál pro učitele. Přímo v prostředí lesa budou žáci hledat souvislosti mezi negativním působením člověka v přírodě a přímým poškozováním životního prostředí. 

 

Projektový den etologie ZOO Lešná 3. AV – pilotní ověření
Na počátku letošního školního roku měli žáci tercie jedinečnou příležitost navštívit zoologickou zahradu v Lešné nedaleko Zlína. Kromě standardní prohlídky jednotlivých tématicky zaměřených částí byl pro gymnazisty připraven i výukový program zabývající se etologií živočichů. Protože pro vědu zkoumající chování živočichů jsou nejnázornějšími figuranty zástupci primátů, uskutečnila se tato část projektového dne v pavilonu, kde žáci mohli pozorovat reakce zástupců malp nebo siamangů na nejrůznější podněty, zároveň se dozvěděli řadu přínosných informací. Mezi úkoly, které Moravskotřebovští během projektového dne plnili, patřilo vyplnění pracovního listu, přičemž jedna z úloh byla zaměřena na vyjádření nálad sledovaných u živočichů. 

 

Projektový den Sledování kůrovců 2. AV – pilotní ověření (10. červen a 25. červen 2010) V průběhu letošního školního roku probíhá v primě a v sekundě pilotní ověřování připravených výukových prezentací vybraných témat z botaniky a zoologie. V prosinci jsme již podruhé připravili projektový den Ekosystém lesa. V teoretické části se žáci prostřednictvím prezentace seznámili s živočichy běžně se vyskytujícími v našich lesích a přilehlém okolí. Během praktické části žáci v předem určené části Hradiska, jedné z přírodních památek v okolí Moravské Třebové, sledovali počet a rozmístění krmelců. Zároveň podle stop ve sněhu rozeznávali, která zvířata se v jejich blízkosti nejčastěji vyskytují. 18. duben 2011– WORKSHOP
Během workshopu si lektoři jednotlivých klíčových aktivit vyměnili zkušenosti získané v dosud absolvovaných činnostech se zástupci referenčních škol. Workshop byl sestaven z velikonoční dílny, kde měli účastníci možnost vyzkoušet si některé dovednosti spojené s oslavou svátků jara. Následovala část věnovaná klíčové aktivitě Život v přírodě, během níž lektoři seznámili posluchače s dosavadními výsledky získanými během projektových dnů a zároveň upozornili na hlavní úskalí při průběhu projektových dnů. Lektor z referenční školy informoval o aplikaci výukových prezentacích v hodinách biologie. Workshop byl završen ukázkou velikonoční tabule doplněné o ochutnávku tradičních velikonočních pochutin. červnu 2011 jsme pro žáky sekundy znovu připravili projektové dny Výskyt kůrovců v okolí Moravské Třebové. K problematice zvýšeného výskytu kůrovce jsme připravili prezentaci, která žákům přiblížila, jaké jsou možnosti řešení kalamitního výskytu. V přírodě, na Hradisku, rozlišovali lapáky a lapače. U lapačů zaznamenávali a porovnávali počty brouků. V laboratoři jsme použili stereoskopy a prohlíželi jednotlivá vývojová stadia a různé druhy kůrovců.

 

září 2011 jsme zopakovali pro žáky sekundy projektový den Ekosystém lesa, který jsme tentokrát nezařadili do zimního období, protože byl spojen s mezinárodní projektem „Zasaď strom pro mír“.

 

Výstupem klíčové aktivity jsou projektové prezentace, pracovní listy a testy pro žáky; elektronická metodická příručka pro učitele.